Енергийна ефективност с термопанелите на Руукки

Енергийна ефективност с термопанелите на Руукки

15-07-2015

Първото по рода си хале с нулев разход на енергия във Финландия и ролята му в енергийно-ефективното строителство

Халето е проектирано и изработено, за да постигне следната цел: да бъде сграда с икономичен жизнен цикъл, който пести енергия и използва съществуващи възобновяеми енергийни източници. Добре изолираните стени и покривна конструкция позволяват пестене на енергия и използването на възобновяемата слънчевата енергия за нуждите на сградата. За да бъде постигнато ниво на нулев разход на енергия е необходимо халето да бъде изгадено като едно цяло, а не като отделни подпроекти.

 

Управлението върху цялата конструкция позволява оптимизация

Новата сграда е проектирана и реализирана така, че да позволява икономично използване и оптимизация на конструктивните решения. Това включва планирането на база инвестиционни разходи, допълни разходи и бъдещи икономии и спестявания. С други думи, изборът на енергийно спестяващи решения или такива, които генерират най-добрата възвръщаемост на ресурси по време на функционирането на сградата. Например, когато става въпрос за жизнения цикъл на сградата, възобновяемата енергия дава по-висока възвръщаемост, отколкото дебелата изолация на покрива и стените. Защо да инвестирате в 20см допълнителна изолация на покрива, когато за същата сума можете да получите соларни панели, които да ви носят финансови постъпления през целия експлоатационен живот на сградата?

 

Стандарти за енергийна ефективност и революционни конструктивни техники

Енергийната ефективност се е превърнала в един от най-важните фактори в процеса на строителството, заедно с качеството на конструкцията и икономичността. Вече са направени множество инвестиции в енергийната ефективност, особено що се отнася до жилищни и офис сгради. Водещата идея и цел в развитието на дейността на Ruukki Construction е да се разработят продукти и строителни решения, които подобряват търговията, промишлеността и логистиката чрез енергийна ефективност. Според концепцията на Ruukki сградите трябва да бъдат проектирани и изградени като едно цяло, без да се разделят на подзони. Този подход е в противоречие със съвременното строителство, където отделните етапи в проектирането и реализацията са разпределени на отделни подизпълнители. Изграждането на търговски, индустриални и логистични сгради например също трябва да се ръководи от така наречените споразумения на алианса,в които участващите лица споделят отговорността за реализиране на сградите в съответствие с изискванията на клиента (в допълнение към техническото сътрудничество).

 

Множество разнообразни изисквания, насочени към строителството като икономика, качество, енергийна ефективност и опазване на околната среда, също изглежда, че повишават търсенето на цялостно планиране и управление на обекта. Ако изискванията се покрият, строителният сектор ще трябва да промени своя оперативен модел.

 

Хале, захранвано от соларна енергия

 

Основите и покривът работят съвместно

На покрива на техническата зона на халето са инсталирани общо 24 Ruukki classic слънчеви колектори. Серията Classic се интегрира в покривната конструкция. Добавените в структурата стоманени тръби позволяват използването на възобновяемата енергия за отоплението на сградата.

 

Слънчевите колектори натрупват топлинна енергия и я предават в почвата посредством енергийните пилоти. Почвата действа като сезонен топлинен резерв, подобно на батерия. Глинестият слой под сградата достига дълбочина от 11 метра. Глината се характеризира с по-голям капацитет на топлинно съхранение в сравнение с чакъла. През зимата, погълнатата от почвата енергия се използва за отоплението на сградата. Площта на фундаментите е 1500 кв.м. и в изграждането на основите са използвани 64 енергийни пилоти.

 

Енергията, съхранявана в почвата, се използва за отоплението на сградата посредством нагревателни помпи. Топлината, приведена в почвата през лятото усилва мощността на помпите за отопление.

 

Фасада, която генерира електричество

Слънчевата енергия се използва и във външните стени на сградата. Панелите Ruukki on-wall solar, които са монтирани на южната фасада произвеждат електроенергия от светлината на слънцето и я предават по затворената мрежа на сградата. Общо 40 от тези PV (фотоволтаични панели) се намират в стените. Системата включва още електронни компоненти и мрежови връзки.

 

Панелите Ruukki, използващи слънчевата светлина, са монтирани на площ от 61 кв.м.

 

Прозорци към светлината

Размерите и положението на прозорците на сградата са съобразени с енергийната ефективност. Големите прозорци са на южната и на западната фасади. Необходимостта от изкуствено осветление се намалява поради тяхната насоченост и площ. Традиционните големи прозорци внасят светлина, но също така провеждат топлина. В тази сграда, стъклените повърхности с южно изложение са заменени от клетъчни прозорци, изработени от поликарбонат. По този начин те осветяват, но изолират топлината и не позволяват на топлите слънчеви лъчи през лятото да затоплят помещението. В часовете на ярко слънчево греене, светлината преминаваща през обикновените прозорци създава отблясъци. Вместо това, използваните тук прозорци разпръскват светлината в помещението по такъв начин, че тя не създава отблясъци и не са необходими щори. За северната фасада на сградата енергийните прозорци на Ruukki Construction и използваните в структурата панели образуват плътна структура.

 

Спестявания от плътните структури

 

Плътни стени, генериращи енергия

Обшивката на стените и покрива е от огромно значение за енергийната ефективност на сградата. Поради тази причина, външните стени на сградата са облицовани с енергийни панелни системи Ruukki с херметически затворени панели и уплътнения между отделните елементи. Енергийните панели намаляват разходите за отопление, което от своя страна свежда до минимум разходите през целия жизнен цикъл на сградата, както и емисиите на въглероден диоксид. Повишаването на енергийния клас също така увеличава стойността на недвижимия имот. Енергийните панелите са сандвич панели с изолационен слой между два тънки стоманени листа. Използвани са пет цвята енергийни панели Ruukki за покриването на 1520кв.м. площ и по този начин е постигнато голямото разнообразие на фасадата. Дебелината на изолацията както в стенните, така и в ъгловите панели е 23см.

 

Отопление и охлаждане през покрива

В сградата са използвани нови типове отоплителни и охлаждащи профили, разработени от Ruukki Construction. Профилите са прикрепени към долната част на тавана. Тяхната генерирана енергия охлажда или отоплява интериора, в зависимост от сезона и желаната вътрешната температура на сградата. Нов тип система за контролиране на температурата намалява разхода на енергия, породена от вентилацията. Въздушният поток е необходим единствено за притока на чист въздух, а не за отопление. Нова система за контрол намалява температурните разлики на всеки етаж в халето, значително подобрява комфорта, а от там и производителността.

 

Впечатляваща фасада

Фасадата на сградата е изградена от енергийни панели Ruukki в пет различни цвята. Някои от панелите са микро-профилирани, а други имат равна повърхност. В допълнение към елементите, които генерират електричество от слънчевата енергия, впечатляващият външен вид на фасадата е бил получен чрез продуктите Ruukki Expression и Ruukki Forma.

 

За западния фронтон на сградата, върху площ от 240кв.м. са инсталирани елементи от серията  Ruukki Expression. Този продукт позволява всякакъв вид графично изображение или шарка да бъдат вложени във фасадата. В тази енергийно-ефективна сграда изображението на облачно небе илюстрира връзката на сградата с околната среда. По протежение на южната фасада към фасадните панели на индустриалната зона са монтирани Cor-ten стоманени ламели. Ruukki Forma позволява монтирането на фасадни панели Ruukki и многоизмерен изглед на сградата. За халето са използвани специално изработени фасадни панели от Cor-ten стоманa върху обща площ от 90кв.м.

 

Енергийната ефективност на сградата

Различни сензори и апаратура са инсталирани в строителните конструкции с цел да следят функционирането на механичните и електрическите решения, както и да измерват енергийната ефективност на сградата. Получените данни ще бъдат използвани за адекватната поддръжка на имота и гарантирането на жизнения цикъл на сградата така, както е планиран. Информацията може също така да бъде използвана и за по-нататъшно развитие и усъвършенстване.

 

Освен енергийно ефективните решения в строителството споменати по-горе, Ruukki Construction предоставя също арматурата и проекта и извършва монтажа.

 

Енергийна ефективност с термопанелите на Руукки

» Всички новини